AGROTARGI.pl

Serwis prezentujący najciekawsze imprezy rolnicze z całej Polski! Sprawdź! RSSI Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Kategoria: Turnieje i konkursy
2014-03-28, Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 293, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

I. Organizator i kontakt

Organizatorem Olimpiady jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Biura Powiatowe PODR w Gdańsku zgłaszają ze swojego terenu działania do właściwych terytorialnie Oddziałów co najmniej dwa zespoły 2-osobowe kobiet. Karty zgłoszenia przyjmują:

Centrala Gdańsk, Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
kontakt: Ewelina Szyc; Barbara Ditrich - koordynator
ul. Trakt św. Wojciecha 294 80-001 Gdańsk
tel. 58 326 39 14; 58 326 39 17 ; fax: 58 309 09 45
e.szyc@podr.pl oraz b.ditrich@podr.pl

Oddział w Słupsku
kontakt: Alicja Staciwa
ul. J. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 12 88; fax: 59 847 12 81
a.staciwa@podr.pl;

Oddział w Starym Polu
kontakt: Alina Ciesielska i Agnieszka Rojewska
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55 270 11 00; fax: 55 270 11 62
a.ciesielska@podr.pl oraz a.rojewska@podr.pl

II. Cel Olimpiady

Celem Olimpiady jest:
> poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego w nowych warunkach rynkowych,
> zaprezentowanie różnych form przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich,
> identyfikacja produktów tradycyjnych i regionalnych,
> popularyzacja wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia,
> integracja i wymiana doświadczeń.

III. Zakres tematyczny

Pytania obejmować będą następujące bloki tematyczne:
• produkt tradycyjny i regionalny,
• turystykę wiejską w tym agroturystykę,
• zagrody edukacyjne,
• zasady racjonalnego żywienia,
• dziedzictwo kulturowe województwa pomorskiego,
• podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej.

IV. Kryteria uczestnictwa

Uczestniczkami Olimpiady są 2-osobowe zespoły kobiet (wyłącznie osoby pełnoletnie) z terenów wiejskich województwa pomorskiego, w tym członkinie: Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń kobiecych, stowarzyszeń agroturystycznych, które zgłoszą swój udział w Olimpiadzie na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu. Nie ogranicza się liczby zespołów zainteresowanych udziałem.
V. Terminarz i organizacja

1. Olimpiada odbędzie się dnia 28.03.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie przyjmują osoby wymienione w pkt. I do dnia 17.03. 2014 r.
3. Olimpiada realizowana będzie w dwóch etapach:

a. etap I - eliminacje pisemne,
b. etap II (finał) - eliminacje ustne.

Etap I - eliminacje pisemne:
1. Zespoły 2-osobowe odpowiadają na 35 pytań testowych w ramach bloków tematycznych wymienionych w pkt. III.
2. Testy są jednokrotnego wyboru, a spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest poprawna.
3. Odpowiedzi punktowane są od 0 do 1 punktu. Za odpowiedź prawidłową uzyskuje się 1 punkt, za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi - 0 punktu.
4. W przypadku zaistnienia konieczności poprawek przy wybranych odpowiedziach, uczestnik zobowiązany jest parafować każdą poprawkę, w przeciwnym wypadku za taką odpowiedź otrzyma 0 punktów.
5. Czas pisania testu wynosi 40 minut.
6. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, uczestnicy Olimpiady oddają arkusz odpowiedzi Komisji, która odnotuje numerycznie kolejność oddania testu.
7. Do finału ustnego przechodzi 5 zespołów dwuosobowych, z najlepszymi wynikami punktowymi. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez zespoły uczestników, o kolejności miejsc zadecyduje kolejność oddania testu.
8. W przypadku rezygnacji z udziału lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszy udział zespołom zakwalifikowanym do finału, przewiduje się możliwość uzupełnienia składu finalistów, zgodnie z kolejnością uzyskanych
lokat.

Etap II - eliminacje ustne:
1. Do etapu ustnego (finału) przechodzi 5 zespołów dwuosobowych wyłonionych podczas eliminacji pisemnych. Odpowiedzi ustnej na 3 pytania problemowe, wylosowane z 5 przygotowanych zestawów, udziela jedna osoba z zespołu.
2. Finaliści losują zestawy pytań w kolejności zgodnej z miejscami zajętymi w Etapie I.
3. Po wylosowaniu zestawów pytań, uczestniczki mają 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Czas odpowiedzi na każde pytanie wynosi 3 minuty.
4. Za każdą odpowiedź można uzyskać od 0 do 5 punktów. Liczbę uzyskanych punktów ogłasza przewodniczący Komisji po wcześniejszej konsultacji z członkami Komisji.
5. O kolejności miejsc w Etapie II decyduje liczba uzyskanych punktów.
6. Zwycięzcą WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM zostaje zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów, liczonych jako suma w etapie I i II. Przewiduje się wyłonienie I, II i III miejsca.
7. Wszystkie sprawy nie zawarte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji.

VI. Komisje konkursowa

• Dyrektor PODR w Gdańsku zarządzeniem powołuje skład komisji konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady.
• Do eliminacji pisemnych (I etapu) powołane będą dwie komisje w składzie 3-osobowym, a do eliminacji ustnych (II etapu) - jedna komisja w składzie 5-osobowym.
VII. Informacje dodatkowe
• Finaliści etapu drugiego zostaną uhonorowani nagrodami, w zależności od pozyskanych środków finansowych.
• Dopuszcza się możliwość uhonorowania finalistów przez instytucje, firmy czy urzędy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Olimpiady.
• Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w przedmiotowym regulaminie.
• Uczestnictwo w Olimpiadzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który dostępny jest w siedzibie, Oddziałach i na stronie internetowej: www. podr.pl.
• Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Olimpiady, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.)".

I Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym